Az oldal teljes funkcionalitású működéséhez Javascript szükséges!

Kereső Linkek Vendégkönyv Képtár

† Tury Albert
Szoboszló és Vidéke (1894.07.22)

Vissza a könyvtárba

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

A városháza ormán és több középületen fekete lobogók hirdetik, hogy a városnak halottja van. Tury Albert polgármester pénteken délután ½3 órakor meghalt. Közéletünk egyik legtevékenyebb s legtiszteltebb alakja tünt le vele. Hét éven keresztül volt városunk polgármestere. Nehéz viszonyok között vette át a város ügyeinek vezetését, akkor a mikor a régi rendszerrel és iránynyal szakitanunk kellett, mert a fejlődő kor igényei ráparancsolták városunkra is a minden téren való általános haladást. A régi jogász gárda typikus alakja volt az elhunyt, azokból az időkből, a melyekből ma már csak igen kevesen élnek közöttünk. Hét évnyi kormányzása alatt nehéz körülmények között, sok bajokkal küzdve bár, de kétségtelenül haladtunk, s városunk, s annak viszonyai a fejlődés kétségtelen jeleit tüntetik fel.
Folytatni s tökéletesiteni a mit megkezdett a mi feladatunk leend.
Tisztelettel adózunk emlékének s csendes békés nyugalmat kivánunk kihült porainak.

Tury Albert született Szoboszlón 1833. év nov. 2-án, atyja Tury Mihály régi szoboszlói család ivadéka, e város jó emlékü birája; anyja Jeudel Margaretha, franczia elszászi nő volt.
Iskoláit és pedig az elemi iskolákat Szoboszlón, a gymnasiumot Debreczenben, - a jogakadémiát Budapesten végezte.
Tanulói pályája közben érte az 1848-49-i szabadságharcz és ebben az alig 16 éves gyermek lelkesedve édes apja és 4 testvére példáján, a kik a honvédő seregnél harczoltak, édes anyjától elszökött és Böszörményben a Bocskay csapatokhoz közharczosnak beállott, melyet megtudva az édes anya érte ment és vissza hozta.
A szabadságharcz lefolyása után iskoláit végezte el és előbb törvénykezési hivatalnok volt Jászberényben, majd ügyvédgyakornok volt nagybátyja néhai Tury Sámuel mellett Temesvárt.
A közügyvédi vizsgát 1861. nov. 20-án tette le és az ügyvédi gyakorlatot Temesvárt kezdte meg.
A kezdő fiatal ügyvéd barátai rábeszélésének engedve elhagyta az ügyvédi pályát és kiment Miksa császárral Mexikóba a hol 3 évet töltött. Ez a 3 év volt életének legemlékezetesebb éve.
Életében igen sokszor megemlékezett e három évről sokszor elmondta az őtet szivesen hallgatóknak, hogy azon reményben ment el, hogy ha Miksa császárnak sikerülni fog Mexikót elfoglalni, magát a trónon megerősíteni, akkor az ő érte harczolók fáradozásait fejedelmileg megjutalmazta volna, és ő hitte, hogy mint mivelt ember odakint szerencsésebb lesz, mint idehaza.
Ámde keservesen csalódott, az expeditió megsemmisült, Miksa császár agyonlövetett és csapatai foglyokká lettek.
Ő megsebesülve kórházba került, onnan a győzedelmes Mexikanerek, nem tekintve a betegségét a kórházból, eltávolitották és már-már a kapott sebekben ápolás hiánya miatt elpusztult volna a mikor egy becsületes spanyol kereskedő titkon házához vitte, ápolta és felgyógyulása után a hazatéréshez segitette.
Hazajövén visszatért az elhagyott ügyvédi pályához, 1869. jul. 6-án letett a váltó ügyvédi vizsgát is, majd 1870-ben egybekelt Hegedüs Erzsébettel.
1869-ben választatott meg a h.-szoboszlói takarékpénztár titkárává és ügyvédévé és e minőségben szolgálta a pénztár érdekeit 1888-ig.
H-Szoboszló városa is megválasztotta őt 1873. január hóban tisztiügyészének és ettől kezdve szolgálta a várost 1888-ig mint t. ügyész s 1888-tól haláláig mint polgármester.

A részvét.

A halálhir elterjedése után pénteken délután 5 órára Szivos Géza h.-polgármester előljárósági gyülést hivott össze, hogy a részvét módozatai megállapittassanak. Határozatba ment, hogy az elöljáróság részvétiratot intéz a családhoz, továbbá koszorut helyez a ravatalra. A helyettes polgármester ezenkivül még a városi közönség nevében is koszorut tesz a koporsóra. A koszorúk igen diszesek, s ifj. Kiss Dániel kereskedéséből valók, ezen felirással: "Az Előljáróság Polgármesterének" "Hajdu-Szoboszló város Közönsége Polgármesterének"
A városházára s több középületre már péntek délután kitüzték a gyászlobogókat, s a családnál nagyszámmal történtek részvétlátogatások. A temetés ma d.e. 10 órakor lesz a templomban tartandó imával, mely után a vénkerti temetőben helyezik öröknyugalomra a tetemet.

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

Vissza a könyvtárba

A lap tetejére