Az oldal teljes funkcionalitású működéséhez Javascript szükséges!

Kereső Linkek Vendégkönyv Képtár

Lenthe Dávid hitlevelei (1637,1644)

Vissza a könyvtárba

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

A hitlevél általában valamely kötelezettség elismeréséről kiállított okirat. Több fajtája ismeretes, pl. örökösödési, házasságkötési stb. nyilatkozat. Egyik legfontosabb változata az egyénileg vagy kollektíven valamely birtokon megtelepedett jobbágyok (rendszerint menekültek, szökevények, telepesek stb.) kötelezvénye, amelyben alávetik magukat új uruknak. E jogi aktust nevezi a szakirodalom hitlevélrendszernek, az okiratot hitlevélnek, obligációs levélnek, lekötelező levélnek, reverzálisnak. Az elszökött, de urához visszatért jobbágy is reverzálisban kötelezte magát örök hűségre, a kirótt szolgáltatások teljesítésére.


I.

III. FerdinándHarmadik Ferdinandus római császár koronás király urunk ő Fölsége szerencsésen succedálván az Imperatorságban idvözült atyja 2-dik Ferdinandus császár és koronás király után, az szoboszlai főkapitány nemes, vitézlő Lenthe Dávid uramat illyen hütnek formájával obligáltatta az hüvségre. Arra rendöltetett commissariusok által, ugymint gróff Bedeghi Nyári István, nagybányai Lónyai Sigmond uramék ő nagok által, ez mellett nemzetes vitézlő Kércsi János és Kökényesdi Péter uraimék által anno 1637. die 28. Junii:

Én Lenthe Dávid szoboszlói hajdú vitézek főkapitánya, esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú és szentlélek, tellyes szt. háromság egy bizony Isten, hogy én most, és ennekutána is minden üdőben az Fölséges harmadik Ferdinánd Ő fölsége római császárnak és Magyar ország királyának; és ő Fölsége után következendő törvény szerint való Magyar országnak igaz koronás királyának fejem fenállásáig igaz, hűv és engedelmes leszek, barátjának barátja, ellenségének ellensége leszek, (meddig hütömben, szabadságomban és törvényemben megtart ő Fölsége és utánna levők.) Koronás királyunk ő fölsége után Magyar országban levő Palatinustól és kassai Generalisoktul függök, és ő nagokhoz is tökélletes engödelmességgel leszek. És ennekelőtte, ez előtti kgymes urunknak, az néhai második Ferdinandus római császárnak 1631. esztendő Pünkösd havában adott reversalisunkat, és azon esztendőben az kassai végezésben velünk végezett conditiókat is minden részében meg tartom, és megállom, az igaz Isten engemet úgy segéljen.

Vitézlő Czeglédi Jeremiás és Bordás Gáspár ur ezen formán azon commissariusok által esküttek meg ő Fölsége hüvségére hadnagyságok tisztek viselésében.

(Szoboszló város jegyzőkönyvéből.)

II.

I. Rákóczi GyörgyAz tekintetes és nságos Rákóczi György Erdéli Fejedelem urunk ő nsága nagy országos hadaival megindulván az felső országra, az tekintetes és nságos Kornis Sigmond, Rédai Ferencz nagy nemes és nemzetes urakkal, Bornemisza Pállal, Ibráni Milhály urainkkal Debreczenben szállván sok néppel, onnét bizonyos commissariusokat bocsátván hozzánk, nemzetes Veér Mihály ispán uramat, Károly Mihállt és Gergely deákot szolgabiró urainkat, kik által ez nemes Szoboszló városinak lakosit ilyen hitnek formájával obligálták az Erdéli Fejedelem ő nsága hűségére anno 1644. 9. die mensis Februarii:

Én Lenthe Dávid szoboszlai hajdu vitézeknek főkapitánya esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú, szentlélek telyes szent háromság, egy bizony örök Isten, hogy az tekéntetes és nságos Rákóczi Györgynek, Isten kegyelmességéből Erdély országnak Fejedelmének, Magyarország részének urának, Székelyek ispánjának etc. igaz és hű leszek, jó akarójának jó akarója, ellenségének ellensége, valamit ő Nsága szömélye, avagy birodalma ellen való dolgot értek, ő Nságátul el nem titkolom, hanem megjelentem előttem járónak, avagy az kiknek illik, sőt minden tehetségemmel ellene is igyeközöm állani, fejem fön állásáig. Mindezeknek megállására Isten engemet ugy segéljen, és ugy adja lelkem idvességét.

Vitézlő Czeglédi Jeremiás ur és Bordács Gáspár ur ezenképpen esküttenek azon commissariusok által az ő Nsága hűségére hadnagyságuk tisztek viselésében.
Ezenképpen az több vitézlő rendek, ezen Szoboszló városának nemes lakosi tették le hitüket az Ő Nsága hűségére.

(Szoboszló város jegyzőkönyvéből.)

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

Vissza a könyvtárba

A lap tetejére