Kereső Linkek Vendégkönyv Képtár

A Szécsényi konföderációra esküt tett hajdúvárosiak névsora, 1705

Vissza a könyvtárba

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek


A szécsényi országgyűlésben a rendek szövetséggé (konföderációvá) alakultak, ez lett az új államforma, II. Rákóczi Ferencet fejedelmükké választották, felesküdtek a konföderációra és Rákóczit beiktatták tisztségébe (1705. szeptember 12.-október 7.), s megfogalmazták a Habsburgokkal való kiegyezés feltételeit is. Végezetül a résztvevők aláírták a díszes szövetséglevelet, de néhány jelen nem lévő csak évek múlva, pl. 1707-ben jegyezte fel nevét. A szécsényi gyűlés 10. törvénycikke elrendelte: "Hogy a vármegyékben lévő mindenféle nemesi rendek jobb máddal jöhessenek a szövetségbe, az alispánok közgyűlést hirdetvén, mindenekkel, senkit sem véve ki, a szövetségbeli hitet letétessék, és azok neveit lajstromba sorozván, a fejedelemnek megküldjék, ugyanígy a városok", az egyházak vezetői, a hadaknál a generálisok.

Míg a Jászság és a két Kunság küldötteinek aláírása ott olvasható a szövetséglevélen,a 7 hajdúvárosból senkinek a nevével nem találkozunk az aláírók között. Nem tudjuk tehát, hogy a hajdúvárosokból kik voltak ott ezen a nevezetes gyűlésen, ha egyáltalán jelen voltak. Valószínűleg a szécsényi gyűlés említett rendelkezésére terjesztette fel a 7 hajdúváros is azonos esküszöveg alatt a hitet letett polgárok névsorát. Bár hely és dátum egyik város névsora alatt sincs, valószínüleg még 1705-ben kiállították azokat. A listákat bizonyára az egyes városok vezetősége állította össze, mert azokban a nevek nem saját kezűleg íródtak.

Az eskütétel teljessé tétele utoljára az ónodi országgyűlésen vetődött fel, mégpedig 1707. június 7-én, a Túróc megyei követek elleni affér másnapján. A források e kérdésben nem egységesek. Szalay László Károlyinak tulajdonítja, aki Rákóczi után felszólalva, akkor tette le a hűségesküt, mivel Szécsénynél nem volt jelen. A gyűlés ezután utasította az alispánokat, hogy 6 hét alatt pótolják az eskü kivételét. A hét hajdúváros alábbi eskütételi listáin összesen 681 név szerepel.

Az adatok az eredeti sorrendben vannak.
(Új rendezés kérhető az oszlopnévre kattintva)
Eredeti elrendezés

 (Szabad Hajdu Szoboszlo Várossa) - 117 fő

 Név
   1. Bona István, jurassor
   2. Lenthe Mihály, jurassor
   3. Kecskeméthi Mihály, jurassor
   4. Ladányi István, jurassor
   5. Szűcs János, jurassor
   6. Beke János, jurassor
   7. Horogh Menyhárt, jurassor
   8. Csaszi Mihály, jurassor
   9. Somodi András, jurassor
  10. Újvári Joseph, jurassor
  11. Adány András, jurassor
  12. Seres Tamás, jurassor
  13. Kis István, jurassor
  14. Egyed Balás, jurassor
  15. Zöld Demeter, jurassor
  16. Oláh János, jurassor
  17. Vaaczy Gergely, jurassor
  18. Kadar György
  19. Szűcs István, jurassor
  20. Bordány János, jurassor
  21. Szűcs Sámuell, jurassor
  22. Cseke Miklós
  23. Eötvös György
  24. Pap György
  25. Nagy János
  26. Parthi János
  27. Magyar Ambrus
  28. Bereczki Márton
  29. Karácz János
  30. Király János
  31. Saari Páll
  32. Horváth János
  33. Bökönyi György
  34. Kis András
  35. Czeglédi Gáspár
  36. Szabó Páll
  37. Tatár Bálint
  38. Horváth Páll
  39. Csiszár Mihály
  40. Czégladi György
  41. Bökönyi András
  42. Kucsár István
  43. Kerekgyárto György
  44. Harangi György
  45. Kabai István
  46. Kovács Mihály
  47. Karacz András
  48. Csaszi Miklós
  49. Kosa Péter
  50. Vass János
  51. Nagy György
  52. Czeglédi Jeremiás
  53. Egri Mihály
  54. Kovács István
  55. Thott András
  56. Jéger István
  57. Nagy Miklós
  58. Burai János
  59. More Miklós
  60. Veres Mihály
  61. Végh Menyihárt
  62. Szabo János
  63. Széll István
  64. Hőgyes Lukács
  65. Thuri István
  66. Padra György
  67. Lenthe Sigmond
  68. György Deák
  69. Szűcs Sámuell
  70. Horog Lukács
  71. Csizmadia János
  72. Cseke András
  73. Éles István
  74. Cseh Mihály
  75. Domokos András
  76. Oláh András
  77. Bezi Mihály
  78. Szoboszlai Mihály
  79. Gáti Mihály
  80. Seres János
  81. Musalyi István
  82. Maradi István
  83. Sándor István
  84. Nadházi László
  85. Nagy István
  86. Raacz János
  87. Nanassi István
  88. Sebök István
  89. Bora János
  90. Nagy György
  91. Juhász János
  92. Kovács János
  93. Magyar Jakab
  94. Harangi István
  95. More Péter
  96. Szűcs István
  97. Baranyi Páll
  98. Nagy Máté
  99. Czegledi György
 100. Sárközi Mihály
 101. Karcza György
 102. Harangi Péter
 103. Magyar András
 104. Serfőző András
 105. Nagy György
 106. Parthi István
 107. Cseh Mihály
 108. Szűcs Péter
 109. Debreczeni Miklós
 110. Somodi István
 111. Marton István
 112. Csorsás Mihály
 113. Szerepi Ferenc
 114. Dobozi Páll
 115. Nagy János
 116. Seres János
 117. Gulácsi János

A névsor elejére
A lap tetejéreSzabad Hajdu Szoboszlo Várossának esküszövege

Instrumentum Confoederationis.

Mi ahol Specificalt, Szabad Hajdu Szoboszlo Várossának Lakossi közönségessen, adgyuk tudtára örök emlékezetül mindeneknek, akiknek illik, e Levelünknek rendiben, hogy minek utánna a Szabados uralkodásra vágyódó Austriai Ház a Királyi Diplomát Hí ti negszegésévell általl hágván, minden Törvényünket megvetvén és földre tapodván, édes Hazánkat s Nemzetünket minden Szabadságátul nem csak megfosztotta, hanem ennek Főb Tagjait minden kegyetlenséggell öldöklette, és sokakat közzülök rettenetes kínokkall a Föld színérűl eltörleni nem irtózott volna. Istennek csudálatos vezérléséből azon kegyetlen uralkodás Rabságából Méltóságos Fejedelem Felső Vadászi Rákóczy Ferenc Kegyelmes urunk eö Nagysága kiszabadulván, és azon Hazánk Szabadságát eltörlő, s ártatlan vírünket szomjuhozó Austrisíak ellen velünk edgyütt fegyvert fogván, és már harmadféll esztendőktül fogva hasznossan Hadakozván, evígre: hogy ezen ügy dolgában, közönséges akarattal továb is annál job rend títettethessék, e fojó 1705dik esztendőben, September havának első Napjára ide a Szécseni Mezőben Generalis Convenventusra bennünket hívogató Levelei általl öszve hívott és gyűjtött volna, szükségesnek ítíltük mi is, hogy mindeneknek előtte edj olly Fejet válasszunk magunknak, aki velünk eddjütt hittel confoederálván ezen Hazánknak ügyét, valamíg Isten által régi szabadságának helyre hozásával s megnyerésével kívánt tzéllyát ell nem éri, nem tsak az Hadi dolgokban, hanem a Törvényes, Edjházi, Politiai és Oeconomiai állapotokban is igazgassa és kormányozza, velünk egyetemben óltalmazza: Tettzet közönségessen és eddjező akarattal praemíttált Méltóságos Fejedelem Felső Vadászi RÁKÓCZI FERENC Kegyelmes Urúnkat, Erdély országának választot Fejedelmét minékünk is, confoederáltattaknak vezérlő Fejedelmünknek választanúnk, amint választottuk is. Melly Confoederatiónknak hogy annyival inkább jobb fundamentoma, nagyob ereje és állandósága legyen, azt a következendő esküvés módgyával ratífícáltuk és stabiliáltuk, sőt annak felette annak fellyebb declarált tzéllyáíg való megtartására nem tsak magúnkat: hanem maradékinkat és successorinkat sub poena perpetua nota infidelitatis et perduellionis in patriam obligállyuk és obstringállyuk, melly esküvésnek formája ím ez.

Én N.N, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Szentlélek, tellyes Szent Háromság edj bizony örök Isten: Hogy ezen Confoederált Magyar haza Státussíriak és Törvényeinek helyre állítására öszvekötöt és mostan is ujjonnan megerőssíttetet Confoederatiojában avagy szövetségében szabad akaratom szerint belépek, ezen szövetségest mint tulajdon életemet, úgy becsüllőm és tartom, az ellen sem otthon, sem nyilván soha nem practíkálok, ha más practikálni tudnék is, vagy hallanék, kijelentem, és a közelébb Commenderozö Főb Tisztnek, következendőképpen magának vezérlő Fejedelmünknak tudtára adom, attúl semmiképpen ell nem állok, az ügyet ell nem hagyom, azt mindenkor tellyes tehetségemmel elősegíllem és terjesztem, az egyenetlenséget elltávoztatom, az eddjességet, mint ezen szövetségnek Lelkét, megtartom, sőt ezek felett a Méltóságos Fejedelmet, RÁKÓCZI FERENC Uramat eö Nagyságát, úgy mint a szabadságért öszveszövetkezet Magyarság választot vezérlő Fejedelmének ismerem, becsüllőm, parancsolatinak engedelmeskedem, ő Nagysága és ezen Szövetség barátinak baráttya, ellenséginek ellensége lészek, utolsó tsep véremig ezen ügy mellet ell nem hagyom, és mivel ezen szövetség a Magyar nemzetnek javára és boldogúlására tzéloz és szerkesztetett, mindenek felett az Haza javát munkálódom, annak óltalmára igyekezem, és valamit a Confoederált Státusok közakarattal kötnek s rendelnek és végeznek, kigondolható ok, félelem és tekintet nélkül nem tsak megtartom, magamat ahoz alkalmaztatom, de minden erővel és tehetséggel végben vinni is igyekezem, és ezen esküvésemmel. most is magamban elltökéllem.

/Névsor./

Melly Hitünket hogy eszerint edjmás közöt letettük, annak nagyobb bizonyságára e Confoerationalis Levelünket usualis pecsétünkkel és saját kezünk subscriptiojával is megerősítettük.

/A helység pecsétje./

Primitív rajzú és feliratú köralakú pecsét, középen címerpajzsban vágtató lovas vitéz, felette leomló sisakdísz. Körben nehezen olvasható felirat: SIGILLUM OPPIDI SZOBOSZLO. A sisakdíszben évszám: 16 - 91.


Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII., Bánkúti Imre

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

Vissza a könyvtárba

A névsor elejére
A lap tetejére